درس سوم: انواع دیتابیس های نوین NoSQL

نمونه هایی از انواع پایگاه داده های NOSQL:   مخازن کلید-مقدار (key value)مانند: Aerospike, Couchbase, Dynamo, FairCom c-treeACE, FoundationDB, HyperDex, MemcacheDB, MUMPS, Oracle NoSQL Database, OrientDB, Redis, Riak, Berkeley DB مخازن سندگرا مانند: Apache CouchDB, Clusterpoint, Couchbase, DocumentDB, HyperDex, Lotus Notes, MarkLogic, MongoDB, OrientDB, Qizx, RethinkDB مخازن ستون­گرا مانند: , Accumulo , Cassandra , Druid , HBase Vertica پایگاه­های …

درس سوم: انواع دیتابیس های نوین NoSQL ادامه مطلب »