طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن چیست؟

طبقه بندی در داده کاوی Classification : یکی از دانش­ هایی که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته داده کاوی است. به طور کلی به معنای کاوش در داده­ ها است که به اشکال مختلف برای به دست آوردن الگوها و کسب دانش در مورد الگوی حاکم بر این داده­ ها مورد استفاده قرار …

طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن چیست؟ ادامه مطلب »