متن کاوی و پردازش زبان طبیعی چیست؟

تعریف و مفهوم متن کاوی به فرایند پیدا کردن قوانین و الگوهای غیربدیهی، جدید (از قبل نامشخص)، مخفی، احتمالاً مفید و کاربردی از انبوه داده‌های (پیکره) مستندات را متن کاوی (Text Mining) یا تحلیل متن (Text Analytics) می‌گویند. در تعریف دیگر، متن کاوی به فرایند تحلیل و اکتشاف انبوهی از متون غیرساخت‌یافته بوسیله نرم‌افزار به منظور شناسایی مفاهیم، الگوها، موضوعات، کلیدواژه‌ها و دیگر ویژگی‌های داده‌های …

متن کاوی و پردازش زبان طبیعی چیست؟ ادامه مطلب »