درس چهاردهم: گراف Kبخشی یا K-partite graph

اين تعريف تعميم گراف دو بخشی است و به گرافی K بخشی گفته می شود که بتوان مجموعه رئوس آن را به K مجموعه طوری افراز نمود که رئوس دو انتهای هر يال گراف اعضای دو مجموعه متفاوت باشند. بديهی است هر گراف n رأسی، n بخشی است. و یا