درس یازدهم: زير گراف یا Subgraph

گراف  G را در نظر می گيريم. هر گرافی که مجموعه رئوسش زير مجموعه ای ناتهی از V(G) و مجموعه يالهايش زير مجموعه ای (نه لزوماً ناتهی) از  E(G) باشد را زير گرافی از گراف  G می ناميم. زير گراف فراگير گراف  G، گرافی است که مجموعه رئوسش دقيقاً مساوی با  V(G) باشد. و زيرگراف القايي گراف  G، زير گرافی است که به ازای هر يال موجود در G اگر دو انتهای …

درس یازدهم: زير گراف یا Subgraph ادامه مطلب »