درس دوازدهم: گراف کامل Complete Graph و گراف تهی Empty Graph

 گرافی را که بين هر دو رأس آن دقيقاً يک يال وجود داشته باشد گراف کامل و گرافی را که مجموعه يالهايش تهی باشد گراف تهی گوييم. گراف کامل  n رأسی را با Kn نشان می دهيم. بدیهی است گراف تهی مکمل گراف کامل است.

گراف کامل

 

اسکرول به بالا