درس دوم: راس یا Vertex

 ابزار اصلی علم گراف (که بدون آن گرافی نخواهيم داشت) رأس است که معمولاً به عنوان يک مفهوم اوليه در تئوری گرافها مطرح می شود. رأسها معمولاً نمادی برای موارد مورد بررسی (انسان، شهر، اجزای مدار الکترونيکی، کامپيوتر، مرکز تلفن و ….) هستند.

 رأسها را اصولاً با حروف  u ,v و …. نامگذاری کرده و برای نمايش در صفحه يک نقطه را به آن نسبت می دهند.

اسکرول به بالا