درس سوم: یال، دنباله یا Edge

 يال نيز همچون رأس يک مفهوم اوليه و ابزاری مهم درتئوری گرافهاست و نشاندهنده وجود يک ارتباط ميان دو رأس يا دو شیء مورد بررسی (نظير رابطه دوستی ميان انسانها،   جاده های ارتباطی ميان شهرها، کابلهای رابط ميان کامپيوترها و …) است .

گاهی يال ارتباط يک رأس با خودش را نشان می دهد. رئوسی را که از طريق يک يال به هم مربوط می شوند، دو انتهای يال و آن دو را نسبت به هم همسايه می گويند. اگر دو سر يک يال رئوس u و v باشند آن را می توان با  uv  يا نظير رئوس با حروفی مثل e و … نشان داد. برای نمايش هر يال در صفحه يک خم ميان دو انتهای آن رسم می شود.

اسکرول به بالا