درس نهم: گراف ساده یا Simple Graph

 گرافی است که دارای طوقه، يالهای موازی، يال جهتدار و يال وزن دار  نباشد. هرجا صحبت از نوع گراف نشده باشد به طور پيش فرض بايد آن را ساده درنظر گرفت.

 

اسکرول به بالا