درس پانزدهم: گراف کامل دو بخشی یا Complete bipartite graph

 گرافی است که هر رأس از هر مجموعه با همه رئوس مجموعه ديگر مجاور باشد. اگر يک مجموعه رأس گراف n رأس و ديگری m رأس داشته باشد اين گراف کامل دو بخشی را با Km,n نشان می دهيم.

نوع ساده

نوع پیچیده

اسکرول به بالا