درس چهارم: طوقه یا Loop

اگر دو انتهای يک يال يک رأس يکسان باشد به آن يال طوقه گفته می شود. به طوقه موجود در گره 1 دقت کنید.

اسکرول به بالا